KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Thành viên: Lưu Thị Thanh Trà  |   Bài viết: 19 |  Thứ hai - 13/02/2023 11:28
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT THÁI LÃO
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
         Số:    /KH- THPT TL Hưng Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  NĂM 2023
Thực hiện Quyết định số 34QĐ-SGD&ĐT ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Sở GS&ĐT Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính ngành Giáo dục vad Đào tạo Nghệ An năm 2023,trường THPT Thái Lão ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân Dân, học sinh về cải cách hành chính trong giai đoạn mới; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân Dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Tăng cường sự hiểu biết và sự tham gia của tổ chức, người dân về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; chú trọng việc nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính;
- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin truyền thông trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính.
II. YÊU CẦU
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung, chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính;
- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục các nội dung liên quan về cải cách hành chính phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương;
- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023; các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC của năm;
- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền;
- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút nhiều đối tượng theo dõi. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.
III. ĐỐI TƯỢNG
Việc tuyên truyền cải cách hành chính tập trung vào các nhóm đối tượng sau đây:
- Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường
- Học sinh toàn trường
- Phụ huynh và các tần lớp nhân dân.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
- Tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, mục tiêu của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
- Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính;
- Các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung ương và quy định, chính sách, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở GD về cải cách hành chính;
- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong triển khai thực hiện cải cách hành chính;
- Tuyên truyền việc thực hiện các văn bản về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp, về chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch CCHC Nhà nước; Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023; Quyết định số 34/QĐ-SGD&ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT về công tác CCHC.
- Các nội dung khác trong 06 nội dung của cải cách hành chính nhà nước gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các nội dung chủ yếu cần tập trung tuyên truyền:
+ Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ;
+ Việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp; xây dựng, thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; thực hiện phân công, phân cấp quản lý;
+ Tuyên truyền bộ thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phê duyệt; kết quả rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện TTHC;
+ Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp; tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình;
+ Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ Nhân Dân của cán bộ, công chức, viên chức; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị;
+ Việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện chính sách tinh giản biên chế;
+ Thực hiện các cơ chế tự chủ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Thực hiện các chương trình, kế hoạch về xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Nghệ An về chuyển đổi số, đề án đô thị thông minh;
+ Việc áp dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT - Ioffice), chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị ở các cấp;
+ Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, sáng kiến, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính, cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức;
+ Cung cấp địa chỉ, thư điện tử, số điện thoại “đường dây nóng” về cải cách ngành chính của tỉnh; thông tin, hướng dẫn, tra cứu về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ;
+ Tuyên truyền về kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2023, những định hướng của năm 2024.
2. Hình thức
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên Website của nhà trường để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền;
- Phổ biến, quán triệt thông qua các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, sơ kết, tổng kết các cuộc thi; lồng ghép nội dung về cải cách hành chính trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng giáo viên;
- Huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia viết bài về cải cách hành chính;
- Tuyên truyền trực quan thông qua pa-nô, áp phích, bảng tin nhà trường
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        Bộ phận văn phòng
  - Thường xuyên rà soát, cập nhật các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền bổ sung vào kế hoạch nhằm đảm bảo công tác CCHC của  đơn vị ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.
Ban giám hiệu 
- Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này tại các tổ chuyên môn, lớp học. 
Các đoàn thể, tổ chuyên môn
- Các đoàn thể, tổ chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo mục đích, yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. 
Nơi nhận              HIỆU TRƯỞNG
- Ban giám hiêu
- Các tổ CM
- Lưu VT
  Phan Trần Hải

Tác giả bài viết: Phan Trần Hải

Nguồn tin: thptthailao.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây