KẾ HOẠCH Cải cách hành chính trường THPT Thái Lão năm 2023

Thành viên: Lưu Thị Thanh Trà  |   Bài viết: 19 |  Thứ hai - 13/02/2023 11:30
SỞ GD &ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT THÁI LÃO

Số: 45  /KH- THPT -TL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hưng Nguyên, ngày 12  tháng 01  năm 2023
                                                        KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính trường THPT Thái Lão năm 2023

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-SGD&ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023;Trường THPT Thái Lão ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của nhà trường như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. 
2. Mục tiêu cụ thể 
2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, thường xuyên chỉ đạo rà soát giải quyết các khó khăn vướng mắc về công tác cải cách hành chính, khắc phục tình trạng giao khoán nhiệm vụ cải cách hành chính cho cấp phó, cho công chức, viên chức tham mưu giúp việc .
2.2. Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng phục vụ của nhà trường.
2.3. Bố trí người làm việc theo đúng vị trí việc làm đã phê duyệt, đảm bảo cán bộ, viên chức trong kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, được cử đi đào tạo bồi dưỡng theo quy định.
2.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện công vụ.  
2.5. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính; thực hiện công khai minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
2.6. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn bản, điều hành trên hệ thông Vnpt-Ioffice từ Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; gửi, nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông. 
2.7. Tăng cường ứng dụng chữ ký số, chứng thư số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân. 
2.8 . Đảm bảo thủ tục hành chính được niêm yết công khai, TTHC được công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử, tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
        1.Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo lộ trình tại Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023.
- Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh về hiệu quả tiện ích khi thực hiện giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Ban hành Kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền CCHC; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền phải gắn với Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở GD&ĐT.
2. Cải cách thể chế
- Thường xuyên tổ chức rà soát, tham mưu ban hành văn bản pháp luật về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và hệ thống giáo dục trên địa bàn, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính khả thi của văn bản.
 -Tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo; kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản pháp luật chưa phù hợp để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên là công tác pháp chế, b áo cáo viên pháp luật.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính
        - Kịp thời cập nhật các THHC dọ Bộ GD&ĐT công bố, ban hành mới.
- Rà soát Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo để bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ… khi  có văn bản quy phạm pháp luật, tác động đến TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian giải quyết…)
- Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.
 - Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân.
- Triển khai lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ giáo dục công, thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT.
4. Cải cách chế độ công vụ
- Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức trong cơ quan nhà nước. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 29 KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Thực hiện đung các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chu8wcs, các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, viên chức; quy định về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương không để xẩy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do sự quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
5. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ về ban hành quy chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí quản lý hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.
5. Hiện đại hóa hành chính 
- Tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc). Tiếp tục xây dựng kho học liệu, bài giảng trên mạng Internet; hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng để giảng dạy, học tập theo hình thức giáo dục tiên tiến. 
- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh. 
- Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-Ioffice . 
- Triển khai mở rộng chữ ký số chuyên dụng, chữ ký số của học bạ điện tử, sổ điểm điện tử trong phần mềm vn.edu.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học.
2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính trong trường học; gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân.
4. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức theo quy định.
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, tăng cường công khai các thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
6. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.
7. Tuyên truyền sâu, rộng về cải cách hành chính, thủ tục hành chính với các hình thức khác nhau; phát huy vai trò tích cực của các cá nhân, tổ chức trong việc thực thi công vụ.
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thời gian Nội dung Bộ phận thực hiện
Tháng 1/2023 Xây dựng KH, Triển khai nhiệm vụ CCHC, phát động thi đua trong thực hiện công tác CCHC năm 2021 Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC
Tháng 2/2023 Tuyên truyền CCHC, triển khai thực hiện KH. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận
Tháng 3; 4/2023 Tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận
Tháng 5; /2023 Thưc hiện nội dung về cải cách tổ chức bộ máy Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận
Tháng 6; 7, 8/2023 Thực hiện nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận
Tháng 9; 10 /2023 Thực hiện nội dung về cải cách tài chính công Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận
Tháng 11; 12 /2023 Thực hiện các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước tại nhà trường. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận
 
• Trên đây là kế hoạch thực hiện công CCHC của trường THPT Thái Lão năm 2023. Yêu cầu các cá nhân, các bộ phận trong trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Nghệ An;
- Ban Giám hiệu
- Tổ CM; Công đoàn (T/h);
- Lưu: hồ sơ nhà trường.                   HIỆU TRƯỞNG
 
                      

                    Phan Trần Hải 

Tác giả bài viết: Phan Trần Hải

Nguồn tin: thptthailao.edu.vn

 Từ khóa: CCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây